Podmienky používania programu Heureka Affiliate

Pravidlá Affiliate programu spoločnosti Heureka Shopping s.r.o., so sídlom Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8, IČ 02387727, DIČ CZ02387727, zapísaná v Obchodnom registri Mestkého súdu v Prahe v oddiele C, vložke 218977.

1. Úvodné ustanovenia

1.1. Tieto Pravidlá Affiliate programu (ďalej len „Pravidlá“) sú neodlúčiteľnou súčasťou zmluvy o spolupráci – Affiliate program, ktorá bola uzatvorená v elektronickej podobe (formou odoslania formulára – návrhu zmluvy a jej akceptovaní) prostredníctvom internetových stránok pod doménou www.heureka.sk (ďalej ako „Zmluva“), a to medzi účastníkom Affiliate programu (ďalej ako „Partner“) a Heureka Shopping s.r.o., ako prevádzkovateľa Affiliate programu.

1.2. Účasť v Affiliate programe vzniká uzatvorením Zmluvy, ktorej predmetom je záväzok Partnera vytvoriť na svojich www stránkach (špecifikovaných v Zmluve, či nasledovne priradených k Affiliate programu) priestor, kde bude umiestňovať aktívne prvky poskytnuté od Heureka.sk.

1.3. Prevádzkovateľ bude Partnerovi vyplácať za jeho činnosť propagujúcu Heureku.sk odmenu, a to za podmienok ďalej uvedených v týchto Pravidlách.

2. Definícia a výklad pojmov

2.1. Pravidlá – znamenajú Pravidlá Affiliate programu.

2.2. Záujemca – osoba, ktorá žiada o členstvo v Affiliate programe.

2.3. Heureka.sk – znamená online nákupného radca spravovaného Prevádzkovateľom pod internetovou doménou www.heureka.sk.

2.4. Prevádzkovateľ – Prevádzkovateľom Affiliate programu je obchodná spoločnosť Heureka Shopping s.r.o. so sídlom Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8, IČ 02387727, DIČ CZ02387727, zapísaná v Obchodnom registri súdu v Prahe v oddiele C, vložke 218977.

2.5. Partner –fyzická osoba staršia 18 rokov alebo právnická osoba, ktoré majú spôsobilosť k právnym úkonom v plnom rozsahu, sú vlastníkmi alebo užívateľmi www stránky a zároveň majú aktívny, plne registrovaný užívateľský účet na Heureka.sk.

2.6. www stránka - internetová stránka, na ktorej bude umiestnený HTML kód, a ktorá je vo vlastníctve alebo už vo využívaní Partnera, a ktorú uviedol Partner v Zmluve alebo následne priradil v rámci svojho užívateľského účtu k Affiliate programu.

2.7. HTML kód – znamená špeciálny kód, ktorý je Partnerovi pridelený Prevádzkovateľom a po vložení na www stránku Partnera sa zobrazuje ako reklamná plocha.

2.8. Reklamná plocha – znamená banner, ktoré je výsledkom umiestnenia jedinečného HTML kódu vloženého na www stránku Partnera.

2.9. Plne registrovaný užívateľský účet – užívateľský účet na Heureka.sk, ktorý bol jeho majiteľom aktivovaný pomocou aktivačného kódu.

2.10. Kliknutie – akcia osoby, ktorá navštívila www stránku Partnera a aktivovala odkaz prostredníctvom reklamnej plochy.

2.11. Služba Prevádzkovateľa – znamená on-line nákupného radca spravovaného Prevádzkovateľom pod internetovou doménou www.heureka.sk

3. Všeobecné podmienky Affiliate programu

3.1. Partnerom sa môžu stať fyzické osoby staršie 18 rokov alebo právnické osoby, ktoré majú spôsobilosť k právnym úkonom v plnom rozsahu, sú vlastníkmi alebo užívateľmi www stránky a zároveň majú aktívny, plne registrovaný užívateľský účet na Heureka.sk.

3.2. Partnerom Affiliate programu sa nemôžu stať zamestnanci Prevádzkovateľa a osoby, ktorým bola Prevádzkovateľom zrušená registrácia. Na uzatvorenie Zmluvy nie je právny nárok.

3.3. Partner je oprávnený založiť si na základe Zmluvy iba jeden účet v Partnerskom programe. Každá jednotlivá www stránka (bez ohľadu na URL) môže byť pri plnení Zmluvy v rámci Partnerského programu použitá iba jedným Partnerom.

3.4. Partner nesmie vyvíjať žiadne aktivity smerujúce k neoprávnenému zvýšeniu odmeny, predovšetkým nesmie uskutočňovať aktivity vymenované v bode 7.2. pod písmenom. c) týchto Pravidiel, ktoré sú dôvodom pre odstúpenie od Zmluvy zo strany Prevádzkovateľa.

4. Registrácia

4.1. Registrácia do Affiliate programu prebieha uzatvorením Zmluvy, a to odoslaním návrhu Zmluvy Záujemcom elektronicky vo forme formulára a jeho elektronickou akceptáciou (v lehote 5 pracovných dní) na užívateľskom účte Záujemcu zo strany Prevádzkovateľa. Okamihom akceptácie návrhu Zmluvy sa Záujemca stáva Partnerom. Potom je Prevádzkovateľ povinný v rámci užívateľského účtu Partnera umožniť sledovanie štatistík a výšku jeho odmeny.

4.2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo nezverejniť dôvody odmietnutia akceptácie návrhu Zmluvy. Odmietnutie akceptácie návrhu Zmluvy bude Záujemcovi zaslané na jeho e-mailovú adresu.

4.3. Okamihom uzatvorenia Zmluvy je povinný Partner i Prevádzkovateľ dodržiavať Pravidlá. 

5. Podmienky a spôsob propagácie

5.1. Partner sa zaväzuje, že vytvorí reklamnú plochu, tj. umiestni na www stránky nezmenenej HTML kódy poskytnuté Prevádzkovateľom.

5.2. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že Partnerovi vyplatí za podmienok stanovených v Pravidlách odmenu. 

5.3. Partner je oprávnený umiestniť na svoju www stránku ako reklamnú plochu maximálne tri HTML kódy. Jednou stránkou sa rozumie obsah jednej obrazovky, zobrazený ako samostatná stránka (vrátane posunutia v akomkoľvek smere pri použití rámčekov). Partner je povinný využívať pre každú formu propagácie jedinečný html HTML kód, ktorý mu poskytne Prevádzkovateľom. 

5.4. Www stránka Partnera musí byť vo vlastníctve alebo vo využívaní Partnera, byť trvale prístupná zamestnancom Heureky.sk v rámci siete internet, mať charakter dokončenej stránky t.j. nevzbudzovať tak pochybnosti o jej vzhľade, či funkčnosti. Obsah www stránky Partnera musí byť v slovenskom, prípadne v českom jazyku.

5.5. Partner je oprávnený oznámiť prostredníctvom užívateľského účtu (v sekcii „priradenie ďalšej www stránky“) Prevádzkovateľovi URL adresu každej www stránky, prostredníctvom ktorej zamýšľa propagovať Heureku.sk. Prevádzkovateľ rozhodne o prístupnosti takejto stránky v lehote 5 pracovných dní od oznámenie adresy www stránky Partnerom, a to zaslaním potvrdenia na užívateľský účet Partnera. Do doby schválenia zo strany Prevádzkovateľa nie je Partner oprávnený vytvoriť na danej www stránke reklamnú plochu.

5.6. Pri vkladaní reklamnej plochy je zakázané využívať automatické presmerovanie na inú stránku, automatické otvorenie nových okien prehliadača (tzv. autohits systémy, pop-up, pop-under), prípadne načítanie stránok Prevádzkovateľa do tzv. iframe.

5.7. Reklamná plocha nemôže byť umiestnená na www stránky, ktorých obsah je v rozpore s právnymi predpismi, či dobrými mravmi, na www stránky, ktoré majú pornografický charakter a na stránky, ktoré predovšetkým slúžia k zobrazovaniu reklamy, či sú určené k propagácií a k šíreniu názorov extrémnej lavice, či extrémnej pravice, alebo inak môžu znižovať dobré meno Prevádzkovateľa.

6. Odmena Partnera

6.1. Partner má nárok na odmenu vyplývajúce z umiestnenia HTML kódu na www stránky .Výška odmeny sa zobrazuje v štatistikách Affiliate programu.

6.2. Odmena bude Prevádzkovateľom vyplatená: a) podnikajúcim osobám, či iným osobám oprávneným vystavovať daňové doklady na základe daňového dokladu – faktúry zaslané doporučene Prevádzkovateľovi na hore uvedenú adresu sídla. Vystavená faktúra musí spĺňať všetky náležitosti riadneho daňového dokladu a obsahovať užívateľské meno Partnera používané na Heureka.sk. Výška odmeny je uvedená vrátane DPH. Splatnosť faktúry je 30 dní od dňa jej doručenia Prevádzkovateľovi.  

6.3. Nárok na vyplatenie odmeny (tzn. Zasielame na základe faktúry, alebo dokladu podľa predchádzajúceho odseku) vzniká Partnerovi v prípade, keď celková výška odmeny za predchádzajúci kalendárny mesiac dosiahne aspoň 19 eur. Ak partner získa za kalendárny mesiac odmenu nižšiu ako 19 eur, bude mu žiadosť o vystavenie dokladu zaslaná raz za štvrť roka, ak je celková suma väčšia ako 19Eur. Odmena bude Partnerovi vyplatená vždy bankovým prevodom na účet Partnera vyplnený na faktúre alebo v doklade doručenom Prevádzkovateľovi  

6.4. Odmena zahŕňa všetky vynaložené náklady Partnera spojené s jeho činnosťou podľa Zmluvy a Pravidiel.  

6.5. Partner je povinný spoločne s prvou faktúrou odoslať doporučene Prevádzkovateľovi osvedčenie potvrdzujúce jeho ekonomickú činnosť (napr. kópiu živnostenského listu).  

6.6. Platnosť odmeny je 12 mesiacov od dátumu, kedy bola odmena pripísaný na Partnerov účet. Ak nie je získaná odmena v stanovenej lehote vyčerpaná, automaticky zaniká.

7. Doba platnosti Zmluvy a jej ukončenie 

7.1. Zmluva je sa uzatvára na dobu neurčitú.

7.2. Zmluva zaniká alebo sa zruší:

a) Dohodou. K tejto dohode dôjde elektronicky v rámci užívateľského účtu Partnera odoslaním žiadosti o ukončení Zmluvy zo strany Partnera alebo Prevádzkovateľa a elektronickou akceptáciou druhou stranou. V okamihu doručenia akceptácie (oznámenie v užívateľskom účte Partnera) dôjde k ukončeniu Zmluvy. 

b) Výpoveďou. K výpovedi ktoroukoľvek zmluvnou stranou (i bez uvedenia dôvodu) dôjde elektronicky v rámci užívateľského účtu Partnera odoslaním výpovede. Výpovedná lehota jeden mesiac a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po odoslaní výpovede.

c) Odstúpením. K odstúpeniu od Zmluvy je oprávnený Partner elektronicky v rámci užívateľského účtu Partnera, a to v prípade kedy Prevádzkovateľ bude dlhšie ako 30 dní v omeškaní so vyplatením odmeny. K okamžitému odstúpeniu od Zmluvy je oprávnený Prevádzkovateľ elektronicky v rámci užívateľského účtu Partnera predovšetkým v prípadoch, kedy obsah www stránky Partnera je v rozpore s právnymi predpismi, s dobrými mravmi, či Pravidlami alebo ak sa Prevádzkovateľ dozvie, že Partner vyvíja akúkoľvek činnosť smerujúcu k neoprávnenému navyšovaniu odmeny. Týmto jednaním sa rozumie predovšetkým:  

 • Priame vyzývanie užívateľov ku kliku na banner affilianta alebo do obchodov na Herueka.sk;
 • Umiestnenie odkazu, ktorý sa aktivuje ihneď po vstupe na www stránku Partnera;
 • Modifikácia HTML kódu vytvoreného Prevádzkovateľom;
 • Hromadné návštevy od jedného používateľa v rámci jednej IP adresy;
 • Umiestnenie reklamnej plochy na inú stránku, ako pre ktorú bol banner vytvorený;
 • Umiestnenie reklamnej plochy na stránku, ktorá je súčasťou inej stránky;
 • Umiestnenie reklamnej plochy na stránku, ktorá nenáleží Partnerovi;
 • Umiestnenie banneru v pop-up okne na zvláštnej stránke aktivovanej v rovnakom okamihu ako Partnerská stránka;
 • Zasielanie hromadných informácií o stránke (tzv. Spamming), napr. Použitím iného média (email, diskusného fóra, diskusnej skupiny, komunikátory, sociálne siete, atď.);
 • Registrácia Partnera, či osoby blízkej ako nového Užívateľa Heureky.sk prostredníctvom jedinečného URL linku Partnera;
 • Napodobňovanie vzhľadu webových stránok Prevádzkovateľa s cieľom vyvolať dojem, že ide o službu poskytovanú Prevádzkovateľom;

7.3. V prípade, že nastane niektorý z dôvodov pre odstúpenie od zmluvy zo strany Prevádzkovateľa, potom nemá Partner nárok na žiadnu odmenu, ktorú do tejto doby v affiliate programe získal.

7.4. Zánikom alebo zrušením Zmluvy nezaniká právo na náhradu škody, ani ustanovenie týkajúce sa týchto práv a povinností, z ktorých povahy vyplýva, že majú trvať i po ukončení Zmluvy.

7.5. Partner sa zaväzuje odstrániť zo svojich www stránok všetky reklamné plochy, a to najneskôr do 3 dní od okamihu ukončenia alebo zrušenia Zmluvy.

7.6. Ak dôjde k ukončeniu Zmluvy výpoveďou (s výnimkou situácií podľa bodu 7.3.) alebo dohodou, potom je Partner povinný zaslať faktúru či doklad Prevádzkovateľovi na vyplatenie odmeny, na ktorú mal Partner nárok ku dňu ukončenia Zmluvy.

8. Záverečné ustanovenia

8.1. Zmluva i Pravidlá, rovnako ako práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce zo Zmluvy, či Pravidiel sa riadia Obchodným zákonníkom a ostatnými právnymi predpismi v platnom znení.

8.2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo jednostranne zmeniť Pravidlá. Prevádzkovateľ je povinný oznámiť skutočnosť, že boli Pravidlá zmenené a zverejniť ich nové aktuálne znenie v rámci užívateľského účtu Partnera a na stránkach info.heureka.sk/affiliate-podmienky. Zmeny vstúpia v platnosť najneskôr 3. deň od ich zverejnenia na internetových stránkach Prevádzkovateľa a voči konkrétnemu Partnerovi okamihom jeho prihlásenia sa do užívateľského účtu.

8.3. V prípade, že by niektoré ustanovenia Pravidiel boli z akýchkoľvek dôvodov neplatné alebo neúčinné, nespôsobuje táto skutočnosť neplatnosť alebo neúčinnosť ostatných častí Pravidiel.

8.4. Tieto Pravidlá vstupujú v platnosť a účinnosť dňom 25.5.2018.