VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY UŽÍVANIA PORTÁLU HEUREKA.SK PRE OBCHODNÍKOV

1. Úvodné ustanovenia

1.1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky užívania portálu Heureka.sk pre obchodníkov (ďalej len „Obchodné podmienky“) vydáva spoločnosť Heureka Group a.s., sídlom Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČ 07822774, DIČ CZ07822774, ako prevádzkovateľ portálu Heureka.sk, za účelom úpravy práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Prevádzkovateľom a Obchodníkmi, užívajúcimi Portál na ponuku Tovaru.

1.2. Tieto Obchodné podmienky sú súčasťou Zvláštnych podmienok užívania Portálu v zmysle čl. 1.2.2. Podmienok používania nákupnej galérie Heureka.sk, dostupných na http://info.heureka.sk/podminky-uzivani/ (ďalej len „Podmienky“), ktoré sa na vzťah medzi Obchodníkom a Prevádzkovateľom vzťahujú v rozsahu, v akom tieto Obchodné podmienky nestanovia inak. Na tieto Obchodné podmienky sa vzťahuje výklad pojmov podľa čl. 1.3. Podmienok, ak nie je v týchto Obchodných podmienkach označený odlišný pojem a definovaný jeho výklad.

2. Registrácia Obchodníka

2.1. K užívaniu Portálu sú oprávnení registrovať sa Obchodníci spĺňajúci nasledujúce podmienky:

2.1.1. prevádzkujú minimálne jeden E-shop;

2.1.2. E-shop nie je na Portáli doposiaľ registrovaný;

2.1.3. E-shop má aktívne WWW stránky, na ktorých Užívateľom ponúka Tovar ku kúpe; na stránkach E-shopu je Obchodník uvedený ako jeho prevádzkovateľ, vrátane adresy, telefónneho čísla, IČO alebo presného názvu, podľa ktorého je možné jednoznačne dohľadať IČO prevádzkovateľa v Obchodnom registri, ako aj ďalšie náležitosti vyžadované právnymi predpismi;

2.1.4. Obchodník je schopný a ochotný pravidelne dodávať aktualizované informácie o Tovare v požadovanom formáte pomocou pravidelne aktualizovaného exportného súboru XML (ďalej len „XML FEED“), ktorý bude nepretržite k dispozícii pre on-line automatizované spracovanie Prevádzkovateľom (bližšie viď čl. 3. – Základné podmienky XML FEEDu);

2.1.5. V prípade, že Obchodník prevádzkuje viac E-shopov, môže na Portál registrovať aj viac Eshopov, pokiaľ tieto majú samostatné domény 2. či 3. rady a neponúkajú vo väčšej miere rovnaký tovar a za rovnakých podmienok (cena produktu, doplnkové služby, akcie atď.); ak je ponuka Obchodníka rozdelená medzi hlavný E-shop a ďalšie špecializované E-shopy, na Portál môžu byť zaregistrované len tie E-shopy, ktorých ponuky nie sú duplicitné; Prevádzkovateľ je oprávnený prípadné duplicitné E-shopy alebo E-shopy, ktoré za také považuje, vyradiť.

3. Základné podmienky XML FEEDu

3.1. Tovar zahrnutý v XML FEEDe musí byť dostupný na stránkach E-shopu, jednotlivý Tovar musí byť uvedený len raz na samostatných odkazoch s unikátnou URL adresou, na ktorej je možné nájsť informácie o cene Tovaru a k tomuto jednotlivému Tovaru odoslať Objednávku. Jednotlivý Tovar v rámci XML FEEDu musí byť samostatnou položkou, spôsobilou byť samostatným predmetom Objednávky, bez nutnosti objednania ďalšieho tovaru či služieb, využitia ďalších akcií, uplatnenia poukazov, doloženia dokladov totožnosti či iných dokladov, pokiaľ nie je predaj Tovaru viazaný na zákonné obmedzenia a preukázanie totožnosti, a pod., s výnimkou služby dopravy a zabalenia tovaru.

3.2. Informácie o Tovare, exportované v rámci XML FEEDu, musia byť pravdivé a aktuálne a musia sa týkať výhradne samotného Tovaru, nie propagácie E-shopu.

3.3. Cena Tovaru v XML FEEDe musí byť uvedená v Eurách a musí byť pre Užívateľa konečná, tzn. vrátane všetkých autorských, recyklačných a ďalších poplatkov so správne uvedenou DPH. V konečnej cene Tovaru nemusia byť zahrnuté iba výdavky na dopravu, ak ich Obchodník Užívateľom účtuje. Obchodník je povinný udržovať cenu poštovného, dopravného a balného v XML FEEDe a v administrácii neustále aktuálnu. V prípade porušenia tejto povinnosti je Prevádzkovateľ oprávnený E-shop dočasne zablokovať až do zjednania nápravy.

3.4. Tovar zahrnutý v rámci XML FEEDu musí byť v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä:

3.4.1. Tovar, s ktorým nie je Obchodník oprávnený disponovať alebo ktorý vykazuje akékoľvek iné právne vady;

3.4.2. Tovar, ktorý nesmie byť zahrnutý v rámci XML FEEDu je detská pornografia či inak poburujúci pornografický materiál;

3.4.3. Tovar, ktorého prostredníctvom dochádza k porušovaniu duševného vlastníctva (porušovanie práv k ochranným známkam, označeniam pôvodu, nelegálne rozmnoženiny autorských diel, tovaru určeného na obchádzanie účinných technických prostriedkov ochrany autorských práv);

3.4.4. Tovar určený na propagáciu a šírenie názorov extrémnej ľavice či extrémnej pravice resp. hnutí smerujúcich na potlačenie práv a slobôd človeka v zmysle trestnoprávnych predpisov platných v Slovenskej republike.

3.5. XML FEED môže obsahovať len Tovar, ktorý je Obchodník schopný Užívateľovi dodať a u ktorého pozná aspoň približnú dobu dodania, ktorá sa zhoduje s dobou dodania, ktorú Obchodník uvádza v Ponuke. Produkty, o ktorých nemá informácie o naskladnení a termíne dodania Užívateľovi, sa v XML FEEDe nesmú nachádzať.

3.6. Informácie o dostupnosti Tovaru musia byť uvedené pravdivo. Obchodník je povinný v príslušnej sekcii XML FEEDu uvádzať všetky informácie, ktoré môžu mať vplyv na dodanie Tovaru Užívateľovi. Obchodník nie je oprávnený uvádzať niektoré informácie majúce vplyv na dodanie Tovaru len na stránkach E-shopu bez ich uvedenia v rámci XML FEEDu.

3.7. Podrobné technické a obsahové podmienky XML FEEDu sú uvedené na adrese http://sluzby.heureka.sk/napoveda/xml-feed/ ďalej len "Špecifikácia XML"), a sú pre Obchodníkov záväzné. Nedodržiavanie technických a obsahových podmienok XML feedu môže mať za následok ukončenie Zmluvy alebo blokáciu e-shopu či Obchodníka. Tieto technické a obsahové podmienky XML FEEDu netvoria súčasť týchto Obchodných podmienok a Prevádzkovateľ je oprávnený meniť ich podľa technických požiadaviek Portálu. O zmene technických a obsahových podmienok XML FEEDu sú Obchodníci informovaní prostredníctvom užívateľského rozhrania.

4. Práva a povinnosti Obchodníka

4.1. Komunikácia s Portálom

4.1.1. Na základe registrácie na Portáli v zmysle čl. 2. týchto Obchodných podmienok a čl. 2.2. Podmienok je Obchodníkovi, spĺňajúcemu vyššie uvedené podmienky, poskytnutý prístup do administračného rozhrania Portálu, v rámci ktorého môže spravovať svoje identifikačné údaje v rámci užívateľského profilu a ďalšie nastavenia.

4.1.2. Obchodník je oprávnený používať vo svojom užívateľskom profile oficiálne logo E-shopu v podobe, v akej ho štandardne používa vo vzťahu k verejnosti, vo formáte a rozlíšení stanovenom technickými podmienkami Prevádzkovateľa prístupnými v rámci užívateľského rozhrania. Logo Obchodníka nesmie obsahovať akékoľvek reklamné informácie (napr. slogan, odkaz na zľavovú akciu atď.), prípadne grafické označenie rovnaké alebo podobné s označením používaným Prevádzkovateľom. Obchodník zodpovedá za súlad uverejnenia loga na Portáli s právnymi predpismi.

4.2. Zodpovednosť Obchodníka za obsah

4.2.1. Zodpovednosť Obchodníka za obsah, exportovaný prostredníctvom XML FEEDu na Portál, sa riadi čl. 6. Podmienok.

4.2.2. Obchodník berie na vedomie, že väčšina Užívateľov užívajúcich Portál na vyhľadávanie a zakúpenie Tovaru je v postavení spotrebiteľa a že sa na právny vzťah vyplývajúci z Kúpnej zmluvy použijú predpisy o ochrane spotrebiteľa, hlavne zákon č. č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa. Tým nie je dotknutá zodpovednosť Obchodníka dodržiavať ďalšie právne predpisy týkajúce sa špecifického Tovaru (napríklad úprava zákona č. 147/2001 Z.z. o reklame týkajúca sa reklamy na doplnky stravy a liečivé prípravky).

4.2.3. Obchodníci, ktorí sú na základe dohody s Prevádzkovateľom zapojení do programu Nákupného košíka, sú povinní dodržovať ustanovenia čl. 3. až 6. Podmienok týkajúcich sa Ponúk v režime Nákupného košíka a Obchodných podmienok pre nákupný košík Heureka.sk, dostupných na https://www.heurekashopping.sk/pre-obchodnych-partnerov/podmienky-pouzivania/podmienky-pouzivania-heureka-kosiku (ďalej len „OP Košík“) a taktiež splnomocniť Prevádzkovateľa, aby Prevádzkovateľ pred uzavretím Kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku prostredníctvom Nákupného košíka oznámil Užívateľovi informácie podľa § 3 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Obchodníci berú na vedomie, že súčasťou ustanovení Kúpnej zmluvy, uzavretej prostredníctvom Nákupného košíka s Užívateľom, sú príslušné ustanovenia Podmienok, pričom sa na vzťah Užívateľa a Obchodníka neuplatnia tie ustanovenia samostatných predajných podmienok Obchodníka, ktoré sú v rozpore s Podmienkami a ďalšími Zvláštnymi podmienkami používania Portálu.

4.3. Recenzie

4.3.1. Obchodník je povinný zdržať sa hodnotenia E-shopov, a to vrátane tých konkurenčných, vlastných alebo spriaznených. Hodnotením je myslené hviezdičkové hodnotenie a písané recenzie či príspevky do diskusie na Portáli a akékoľvek hodnotenie v systéme Overené zákazníkmi. Obchodník je tiež povinný zdržať sa krokov vedúcich k umelému ovplyvňovaniu celkového hodnotenia E-shopov. Umelým ovplyvňovaním je myslené napr. nabádanie Užívateľov na úpravu napísaných recenzií alebo nabádanie Užívateľov na pridávanie hodnotenia, ktoré sú podmienkou pre účasť v súťažiach alebo iných akciách E-shopu.

4.3.2. Obchodník má právo reagovať na slovné hodnotenie pochádzajúce zo systému Overené zákazníkmi a táto reakcia bude zobrazená pri hodnotení, ku ktorému sa vzťahuje. Obchodník však nie je oprávnený Užívateľa akokoľvek postihovať za zaslanie negatívneho hodnotenia v rámci programu Overené zákazníkmi, napríklad ponúkaním nevýhodnejších cien v porovnaní s inými zákazníkmi Obchodníka, odstúpením od uzavretej Kúpnej zmluvy, odmietnutím ďalšieho predaja tovaru alebo poskytovania služieb ponúkaných Obchodníkom apod. Obchodník je ďalej povinný zdržať sa uvádzania informácií vzbudzujúcich dojem, že tieto informácie uvádza Prevádzkovateľ alebo osoba ním poverená.

4.3.3. Obchodník nie je oprávnený zverejňovať užívateľské recenzie mimo portál Heureka.sk, s výnimkou vlastných internetových stránok. Použitie recenzií na účely propagácie Obchodníka na stránkach iných cenových porovnávačov alebo prevádzkovateľov ďalších služieb potenciálne konkurenčných voči Prevádzkovateľovi alebo Portálu môže byť považované za nekalosúťažné konanie.

4.4. Ďalšie práva a povinnosti Obchodníka

4.4.1. Obchodník nie je oprávnený užívať akékoľvek prostriedky neposkytované samotným Prevádzkovateľom na ovplyvnenie výsledkov vyhľadávania Ponúk na Portáli alebo iných funkcií Portálu pre účely vlastného prospechu alebo prospechu tretej osoby, najmä inštalovať do zdrojového kódu stránok Portálu softwarové roboty alebo modifikovať XML FEED. Obchodník ďalej nie je oprávnený tieto prostriedky ponúkať alebo poskytovať iným Obchodníkom, Užívateľom alebo tretím osobám. V prípade porušenia tohto zákazu je Prevádzkovateľ oprávnený blokovať Obchodníka a ďalších Obchodníkov, ktorý daný prostriedok na ovplyvnenie funkcií portálu použijú.

4.4.2. Obchodník je povinný informovať Užívateľa u jednotlivej položky s tovarom o aktuálnej výške celkových nákladov na jeho dodanie Užívateľovi vrátane balného, manipulačných poplatkov atd.

4.4.3. Obchodník sa zaväzuje ponúkať pri predaji na Portáli nový a nepoužitý Tovar. V prípade ponúkania použitého Tovaru je povinný túto skutočnosť riadne označiť, prípadne zaradiť do príslušnej kategórie pre použitý Tovar, ak Prevádzkovateľ takú kategóriu na Portáli ponúka. V prípade porušenia povinností podľa tohto odseku je Prevádzkovateľ oprávnený zablokovať Obchodníka podľa čl. 5.2. týchto Obchodných podmienok.

4.4.4. Obchodník má právo kedykoľvek ukončiť odovzdávanie informácií prostredníctvom XML FEEDu bez predchádzajúceho informovania Prevádzkovateľa. Ukončenie odosielania XML FEEDu nemá žiadny vplyv na realizáciu Kúpnych zmlúv uzavretých medzi Obchodníkom a Užívateľmi.

4.4.5. Obchodník je povinný udržiavať svoje identifikačné a kontaktné údaje zadané v rámci užívateľského rozhrania na Portáli neustále aktuálne. V prípade porušenia tejto povinnosti môže dochádzať ku zmäteniu alebo klamaniu Užívateľov, na základe čoho je Prevádzkovateľ oprávnený Obchodníka alebo jeho E-shop dočasne zablokovať.

4.4.6. Obchodník je povinný bez omeškania informovať Prevádzkovateľa o akejkoľvek zmene jeho údajov, ako je zmena názvu E-shopu, zmena sídla alebo iných fakturačných údajov apod. Predmetom registrácie je poskytovanie Služby v súvislosti s konkrétnymi E-shopmi Obchodníka, preto v prípade zaradenia nového E-shopu je Obchodník povinný tento E-shop samostatne registrovať. V prípade, že registrovaný E-shop začne prevádzkovať iný Obchodník, ide o zmenu zmluvnej strany a nový prevádzkovateľ E-shopu je povinný registrovať sa k Službe ako nový subjekt, s výnimkou prípadov, keď je prechod práv a povinností na nového prevádzkovateľa E-shopu automatický (hlavne prípad predaja podniku podľa § 476 a násl. zák. č. 513/1991 Z. z., Obchodného zákonníka alebo premena obchodnej spoločnosti podľa § 69a obchodného zákonníka). Obchodníci berú na vedomie, že v prípade zmeny prevádzkovateľa E-shopu s novou registráciou nového prevádzkovateľa sú doterajšie údaje z administrácie E-shopu sprístupnené tomuto novému prevádzkovateľovi tak, aby bola zaistená kontinuita práv a povinností vyplývajúcich z registrácie E-shopu na Portál. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla Obchodníkovi v dôsledku nesplnenia informačnej povinnosti alebo neuzavretia Zmluvy podľa tohto článku.

4.4.7. Obchodník nie je oprávnený spracúvať osobné údaje vrátane emailových adries Užívateľov získané prostredníctvom Nákupného košíka na iné účely ako uzavretie Kúpnej zmluvy, poskytnutie plnenia z Kúpnej zmluvy, ochranu právnych nárokov Obchodníka a plnenie právnych povinností, ktoré sa na Obchodníka vzťahujú.

5. Práva a povinnosti Prevádzkovateľa

5.1. Zodpovednosť Prevádzkovateľa za obsah XML FEEDu jednotlivých Obchodníkov sa riadi čl. 6. Podmienok. Prevádzkovateľ ako poskytovateľ služieb informačnej spoločnosti v zmysle českého zák. č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v platnom znení, nezodpovedá za obsah, importovaný Obchodníkmi na Portál, s výnimkou prípadov, keď je na protiprávnosť obsahu preukázateľne upozornený oprávnenými osobami, a bez zbytočného odkladu obsah neodstráni. Táto zodpovednosť Prevádzkovateľa nemá žiaden vplyv na oprávnenie Prevádzkovateľa dočasne alebo trvalo odstrániť akúkoľvek informáciu vloženú Obchodníkom na Portál v prípade, že samostatne získa akékoľvek podozrenie o jej protiprávnom charaktere alebo odmietnuť zverejnenie takejto informácie. Toto oprávnenie sa vzťahuje aj na informácie, ktoré nie sú svojou podstatou protiprávne, ale sú spôsobilé poškodiť dobré meno a záujmy Prevádzkovateľa, ďalších spoločností koncernu, ktorého súčasť Prevádzkovateľ tvorí, alebo Portálu.

5.2. Prevádzkovateľ je oprávnený zablokovať Obchodníka v prípade porušenia povinností stanovených týmito Obchodnými podmienkami, hlavne:

5.2.1. porušovanie pravidiel pre XML FEED podľa čl. 3;

5.2.2.uplatňovania podmienok v Kúpnych zmluvách, ktoré sú v rozpore s článkom 3 až 6 Podmienok;

5.2.3. ponúkanie Tovaru, nachádzajúceho sa v rozpore s právnymi predpismi, alebo uverejňovanie Ponúk s akýmkoľvek inak protiprávnym obsahom;

5.2.4. dodávanie Tovaru Užívateľom v rozpore s Kúpnou zmluvou (kvalita, množstvo, termín dodania), alebo nedodanie Tovaru Užívateľovi z dôvodu na strane Obchodníka;

5.2.5. vykonanie zásahov do XML FEEDu alebo do časti Portálu pre účely ovplyvňovania výsledkov vyhľadávania Užívateľmi alebo využívanie nedovolených prostriedkov ovplyvňujúcich výsledky vyhľadávania;

5.2.6. nevykonanie aktualizácií identifikačných a kontaktných údajov;

5.2.7. neuvádzanie aktuálnej celkovej výšky nákladov na dodanie tovaru Užívateľovi podľa čl. 4.4.2.

5.2.8. zasielanie nevyžiadaných obchodných oznámení Užívateľom alebo porušovanie povinností pri nakladaní s osobnými údajmi;

5.2.9. zasahovanie do obsahu recenzií alebo ovplyvňovanie Užívateľov pre účely ovplyvnenia výsledkov recenzií;

5.2.10. uverejňovanie recenzií na iných weboch v rozpore s čl. 4.3.3 Podmienok.

5.3. Prevádzkovateľ je oprávnený podmieniť zverejnenie údajov o Obchodníkovi, E-shope alebo Tovare ich predchádzajúcim schválením. V prípade, že je informácia o Obchodníkovi alebo E-shope alebo informácia v rámci XML FEEDu uvedená zavádzajúcim spôsobom, nezrozumiteľne alebo je zaradená do nesprávnej kategórie, je Prevádzkovateľ oprávnený informáciu náležitým spôsobom upraviť.

5.4. Prevádzkovateľ nezodpovedá za zobrazenie Tovaru v rámci Ponuky na Portáli v prípade, že XML FEED Obchodníka nesplní podmienky XML FEEDu podľa čl. 3. týchto Obchodných podmienok a podľa dokumentu Špecifikácia XML. Prevádzkovateľ ďalej negarantuje zobrazenie všetkých položiek z XML FEEDu, ani nezodpovedá za správne zobrazenie jednotlivých položiek a za stratu alebo poškodenie dát, uložených na Portál. Prevádzkovateľ vyvinie všetko dostupné úsilie na urýchlené odstránenie zistených chýb v zobrazovaných ponukách alebo čiastočnej či úplnej nedostupnosti Portálu, ak sú spôsobené dôvodmi na jeho strane.

5.5. Prevádzkovateľ je oprávnený viesť databázu Obchodníkov, obsahujúcu ich identifikáciu, kontaktné údaje a recenzie udelené Obchodníkovi a tieto zobrazovať na Portáli aj po ukončení exportu XML FEEDu Obchodníkom alebo po ukončení zmluvného vzťahu s Obchodníkom z akéhokoľvek dôvodu alebo po zmene prevádzkovateľa E-shopu v zmysle čl. 4.4.6. Tým nie sú dotknuté povinnosti Prevádzkovateľa v oblasti ochrany osobných údajov podľa zvláštnych podmienok Ochrany súkromia na portáli Heureka.sk.

5.6. Prevádzkovateľ je oprávnený informácie odoslané na Portál prostredníctvom XML FEEDu poskytnúť pre zobrazovanie na ďalších partnerských weboch mimo Portál, pričom odmena za jednotlivé odchádzajúce kliknutie na ponuky Tovaru Obchodníka, uskutočnené na partnerských internetových stránkach, sa riadi cenníkom preklikov v zmysle čl. 6.2. týchto Obchodných podmienok. Všetky informácie odoslané Obchodníkom na Portál môžu byť Prevádzkovateľom zobrazené na Portáli a na partnerských internetových stránkach bez časového obmedzenia a použité na vytváranie štatistík a analýz o online nakupovaní (najmä portál kauf.sk a zoznamtovaru.sk), a to aj po ukončení odosielania XML FEEDu na Portál, po zablokovaní E-shopu alebo po ukončení zmluvného vzťahu s Obchodníkom. Tým nie sú dotknuté povinnosti Prevádzkovateľa v oblasti ochrany osobných údajov. Prevádzkovateľ Obchodníkovi zobrazí štatistiky odchádzajúcich kliknutí z partnerských internetových stránok v administračnom rozhraní Portálu, kde sú tiež dostupné podrobné štatistiky odchádzajúcich kliknutí z Portálu.

5.7. Prevádzkovateľ je oprávnený pre účely overovania cien, dostupnosti tovaru a testovania priechodnosti systému zasielať Obchodníkom skúšobné objednávky ich Tovaru (ďalej len „Skúšobná objednávka“). Tieto skúšobné objednávky nesmú obsahovať údaje, na základe ktorých by sa mohol Obchodník domnievať, že ide o skutočnú objednávku zaslanú Zákazníkom a na základe nej odoslať tovar a vystaviť na neho daňový doklad. Pre tento účel musí skúšobná objednávka obsahovať aspoň nezrozumiteľné meno a adresu. Skúšobná objednávka môže obsahovať reálnu e-mailovú adresu a telefónne číslo. V prípade, že Prevádzkovateľ poruší ustanovenia tohto článku a Skúšobná objednávka obsahuje natoľko zrozumiteľné údaje, že Obchodníkovi vznikne v dôsledku odoslania tovaru podľa objednávky alebo zúčtovaním jej ceny škoda, zodpovedá za túto škodu Prevádzkovateľ.

5.8. Prevádzkovateľ pred uzavretím Kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku prostredníctvom Nákupného košíka oznámi Užívateľovi informácie podľa § 3 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 5.9. Prevádzkovateľ je oprávnený ukončiť Zmluvu s Obchodníkom aj bez udania dôvodu a to na základe písomnej výpovede s výpovednou dobou 1 mesiac, ktorá začína plynúť dňom doručenia výpovede Obchodníkovi.

6. Finančné podmienky užívania Portálu Obchodníkmi

6.1. Registrácia Obchodníka a zverejnenie jeho užívateľského profilu sú poskytované zdarma.

6.2. Prevádzkovateľ má nárok na odmenu za jednotlivé odchádzajúce kliknutia na odkaz na stránky Eshopu zobrazené na Portáli. Cena za preklik je stanovená cenníkom platným v dobe vykonania prekliku, ktorý je zverejnený na http://sluzby.heureka.sk/napoveda/cenik-prokliku/. Obchodník má právo Prevádzkovateľovu výšku odmeny reklamovať, najneskôr však do 6 mesiacov od zaúčtovania príslušnej čiastky Prevádzkovateľom.

6.3. Obchodníci, zaradení do programu Nákupného košíka, sa zaväzujú platiť Prevádzkovateľovi províziu za jednotlivé Kúpne zmluvy, uzavreté v režime Nákupného košíka, pričom ich výška je odvodená z výšky kúpnej ceny. Podrobnejšie pravidlá úhrady provízií v programe Nákupného košíka sú stanovené v OP Košík.

6.4. Prevádzkovateľ je oprávnený spoplatniť využitie ďalších nadštandardných funkcií Portálu, pričom cena je vždy uvedená pri príslušnej funkcii v sekcii Portálu určenej pre jej prevádzkovanie.

6.5. Na úhradu jednotlivých spoplatnených funkcií Portálu podľa čl. 6.1. až 6.4. (ďalej tiež „Poplatky za užívanie Portálu“) je Obchodník povinný odoslať dostatočný objem peňažných prostriedkov na zvláštny účet, vedený Prevádzkovateľom pre tento účel, pričom je Prevádzkovateľ povinný evidovať celkovú výšku peňažných prostriedkov každého Obchodníka na tomto účte (ďalej len „Kredit“). Prevádzkovateľ je oprávnený z hodnoty Kreditu odčítať hodnotu úhrad jednotlivých Poplatkov za užívanie Portálu, a to ihneď po tom, čo na úhradu jednotlivého poplatku Prevádzkovateľovi vznikne nárok. Uhradené poplatky za užívanie Portálu vyúčtuje Prevádzkovateľ Obchodníkovi vždy súhrne za uplynulý kalendárny mesiac a zašle mu faktúru v elektronickej podobe na kontaktný e-mail Obchodníka.

6.6. V prípade, že stav kreditu Obchodníka klesne na nulu, nemá táto skutočnosť vplyv na možnosť Obchodníka odosielať XML FEED. Prevádzkovateľ však v takomto prípade automaticky zruší prepojenie jeho Ponúk s katalógom Tovaru na Portáli. Ponuky Obchodníka sú počas nulového stavu Kreditu na Portáli dostupné pomocou fulltextového vyhľadávania za predpokladu zadania presného názvu Tovaru Užívateľom v tvare, v akom ho uvádza Obchodník. Po doplnení hodnoty Kreditu Prevádzkovateľ automaticky obnoví prepojenie Ponúk Obchodníka s katalógom Tovaru na Portáli, pričom Ponuky Obchodníka sú na základe toho v katalógu Tovaru dostupné z technických dôvodov do niekoľkých dní.

6.7. V prípade, že Obchodník prestane na Portál odosielať XML FEED, je oprávnený požadovať od Prevádzkovateľa vrátenie nevyčerpaného Kreditu, najneskôr však do 3 mesiacov od jeho posledného uhradenia na účet Prevádzkovateľa. Po uplynutí tejto lehoty je Obchodník povinný Kredit využiť na úhradu Poplatkov za užívanie Portálu.

7. Alternatívne riešenie sporov

7.1. Užívateľ - spotrebiteľ je oprávnený obrátiť sa na Obchodníka so žiadosťou o nápravu v prípade, že nebol spokojný so spôsobom, ktorým Obchodník vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Obchodník porušil jeho práva. Ak Obchodník na takúto žiadosť odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má Užívateľ – spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Subjektmi alternatívneho riešenia sporov sú orgány a oprávnené právnické osoby v zmysle § 3 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a to napr. Slovenská obchodná inšpekcia, pričom Užívateľ – spotrebiteľ je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov na ktorý sa obráti. E-mailový kontakt na Prevádzkovateľa je info@heureka.sk . Užívateľ – spotrebiteľ pri podaní návrhu postupuje v zmysle §12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov. Alternatívnym riešením sporov možno urovnať spor medzi Užívateľom - spotrebiteľom a Obchodníkom - predávajúcim, vyplývajúci zo spotrebiteľskej zmluvy resp. súvisiaci so spotrebiteľskou zmluvou. Hodnota sporu, ktorý sa urovnáva alternatívnym riešením sporov, musí presahovať sumu 20 eur. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže požadovať od Užívateľa - spotrebiteľa poplatok za začatie alternatívneho riešenia sporu najviac sumu päť eur vrátane dane z pridanej hodnoty a to najskôr súčasne so zaslaním oznámenia o začatí alternatívneho riešenia sporu.

7.2. Užívatelia - spotrebitelia sú oprávnení použiť platformu riešenia sporov online (ďalej len ako „RSO“) na riešenie svojich sporov, v jazyku, ktorí si zvolia. Užívateľ - spotrebiteľ môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu RSO, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Užívateľ-spotrebiteľ pri predkladaní podania platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažnosti. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov online. Užívateľ - spotrebiteľ môže priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti.

8. Záverečné ustanovenia

8.1. Práva a povinnosti, týmito Obchodnými podmienkami neupravené, sa riadia Podmienkami a Zvláštnymi podmienkami v rozsahu, v akom nie sú s týmito Obchodnými podmienkami v rozpore, a ďalej všeobecne záväznými právnymi predpismi, hlavne zákonom č. 513/1991 Z.Z. Obchodný zákonník, a českým zákonom č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti.

8.2. Pravidlá vykonávania jednostranných zmien týchto Obchodných podmienok zo strany Prevádzkovateľa stanoví čl. 10.2. Podmienok.

8.3. Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 25.5.2018