OCHRANA SÚKROMIA NA PORTÁLI HEUREKA.SK

prevádzkovanom spoločnosťou Heureka Shopping s.r.o., sídlom Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČ 02387727, DIČ CZ02387727

 

Úvodné ustanovenia

 1. Tieto podmienky Ochrany súkromia užívateľov na portáli Heureka.sk (ďalej len „OP Súkromie“) upravujú pravidlá nakladania s osobnými údajmi, kontaktnými a e-mailovými adresami Užívateľov a Obchodníkov zo strany Prevádzkovateľa a pravidlá používania cookies Prevádzkovateľom.
 2. Tieto OP Súkromie sú súčasťou Zvláštnych podmienok užívania Portálu v zmysle čl. 1.2.2. Podmienok užívania nákupnej galérie Heureka.sk, dostupných na http://info.heureka.sk/podminky-uzivani/  (ďalej len „Podmienky“), ktoré sa na vzťah medzi Obchodníkom a Prevádzkovateľom vzťahujú v rozsahu, v akom tieto OP Súkromie nestanovia inak. Na tieto OP Súkromie sa vzťahuje výklad pojmov podľa čl. 1.3. Podmienok, ak nie je v týchto OP Súkromie označený odlišný pojem a definovaný jeho výklad.
 3. Tieto podmienky predstavujú úplnú úpravu ochrany súkromia Užívateľov a Obchodníkov na portáli Heureka.sk a dopĺňajú zmluvnú úpravu predstavovanú jednotlivými Zvláštnymi podmienkami.

 

Ochrana osobných údajov

 • Prevádzkovateľ je oprávnený od Užívateľov a Obchodníkov (ďalej tiež „subjekt osobných údajov“) požadovať niektoré osobné údaje pre účely ich evidovania, vedenia ich užívateľských profilov a plnenia dohodnutých povinností Prevádzkovateľom. Odovzdanie týchto osobných údajov nie je povinné, bez neho však nemusia byť poskytnuté služby subjektu osobných údajov, ktorý ich Prevádzkovateľovi odmietne odovzdať.
 • S ohľadom na umiestnenie sídla Prevádzkovateľa aj na umiestnenie infraštruktúry používanej na prevádzku Portálu vrátane všetkých prostriedkov používaných na spracovávanie osobných údajov v Českej republike sa povinnosti Prevádzkovateľa v oblasti spracovávania osobných údajov Užívateľov riadia českými právnymi predpismi, hlavne zákonom č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
 • Za osobný údaj sa v zmysle § 4 písm. a) zák. o ochraně osobních údajů považuje akýkoľvek údaj, ktorý je spôsobilý priamo či nepriamo identifikovať konkrétnu fyzickú osobu, najmä meno, priezvisko, v spojení s dátumom narodenia, adresou bydliska alebo telefónnym číslom. Za osobný údaj sa vo väčšine prípadov nepovažuje e-mailová adresa (hlavne ak je zriadená na freemailovom serveri).
 • Tento článok 2. sa netýka Obchodníkov – právnických osôb. Prevádzkovateľ ďalej nespracováva žiadne citlivé údaje v zmysle § 4 písm. b) zák. o ochraně osobních údajů.

 

Nakladanie s osobnými údajmi Užívateľa

Prevádzkovateľ je oprávnený spracovávať osobné údaje Užívateľov:

 • zadané v rámci Objednávky na účely vybavenia Objednávky, ich odovzdania Obchodníkovi na účely uzavretia Kúpnej zmluvy a na účely registrácie Užívateľa;
 • zadané v súvislosti s uplatnením práv z Garancie podľa čl. 7. Podmienok;
 • zadané v súvislosti s uverejnením recenzie.

Osobné údaje Užívateľov sú spracovávané výhradne v nasledujúcom rozsahu a počas nasledujúcej doby:

 • údaje uvedené v rámci vytvárania užívateľského účtu v zadanom rozsahu (meno, priezvisko, adresa, doručovacia adresa, IČO, e-mailová adresa, telefónne číslo), počas trvania existencie užívateľského účtu daného Užívateľa vytvoreného v zmysle čl. 2.1. Podmienok, alebo do doby vybavenia všetkých Objednávok Užívateľa, podľa toho, ktorá z týchto udalostí trvá dlhšie;
 • údaje uvedené v rámci uplatnenia práv z Garancie v rozsahu požadovanom Prevádzkovateľom na úspešné uplatnenie požiadaviek z Garancie v čl.7. Podmienok počas konečného vybavenia požiadaviek Užívateľa;
 • údaje uvedené Užívateľmi v rámci recenzií tovaru alebo jednotlivých Obchodníkov v rozsahu zadanom týmito Užívateľmi v rámci recenzie počas trvania recenzie na Portáli.  

 

Nakladanie s osobnými údajmi Obchodníka

 • Prevádzkovateľ je oprávnený spracovávať osobné údaje Obchodníka – fyzickej osoby v rozsahu, v akom ich Obchodník zadal pri registrácii na Portál. Ak nie je stanovené inak, požaduje Prevádzkovateľ na vykonanie registrácie aspoň nasledujúce údaje Obchodníka:
  • meno a priezvisko, prípadne aj obchodný názov, ak ho Obchodník používa;
  • miesto podnikania;
  • IČO;
  • DIČ;
  • e-mailovú adresu;
  • telefónne číslo
 • Osobné údaje Obchodníka sú spracovávané pre účely plnenia povinností Prevádzkovateľa, pre účely vedenia databázy Obchodníkov a evidenciu plnenia povinností Obchodníka podľa Podmienok užívania Heureka a súvisiacich dokumentov. Obchodník súhlasí so zverejnením svojich osobných údajov na Portáli, pokiaľ tieto údaje tvoria súčasť informácií zverejňovaných na Portáli v rámci jednotlivých Ponúk alebo v rámci profilu Obchodníka. 
 • Prevádzkovateľ je oprávnený uchovávať osobné údaje Obchodníka počas trvania registrácie Obchodníka na Portáli a počas trvania nesplnených záväzkov Obchodníka voči Prevádzkovateľovi alebo Užívateľom. Osobné údaje Obchodníka zobrazené v rámci recenzií je Prevádzkovateľ oprávnený spracovávať počas existencie danej recenzie na Portáli.

 

Spoločné ustanovenia k spracovaniu osobných údajov

 • Prevádzkovateľ je správcom osobných údajov v zmysle § 4 písm. j) zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, pričom je registrovaný na českom úrade – konkr. Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz) pod číslom 46884.
 • Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje vlastnými prostriedkami, pričom na ich ochranu používa mechanické, elektronické a organizačné prostriedky zabezpečenia (najmä obmedzenie vstupu do priestorov, v ktorých sa nachádzajú nosiče s osobnými údajmi, nastavenie prístupových správ k dátovým úložiskám, bezpečnostný software vrátane  antivíru, SSL protokol).
 • Užívateľ je oprávnený kedykoľvek prostredníctvom e-mailu odoslaného z adresy, ktorú použil pri odoslaní Objednávky, a Obchodník je oprávnený prostredníctvom e-mailu, zadaného pri registrácii, požiadať Prevádzkovateľa o informácie ohľadom účelu spracovávania jeho osobných údajov, o ich rozsahu a o prípadných príjemcoch osobných údajov. Za poskytnutie týchto informácií je Prevádzkovateľ oprávnený požadovať náhradu odôvodnene vynaložených výdavkov.
 • V prípade dôvodného podozrenia na strane Užívateľa alebo Obchodníka z toho, že Prevádzkovateľ spracováva ich osobné údaje v rozpore s týmito podmienkami alebo so zákonom, hlavne ak sú spracovávané nepresne alebo v rozpore s dohodnutým účelom a rozsahom, sú títo oprávnení požiadať Prevádzkovateľa o vysvetlenie a o odstránenie protiprávneho stavu v zmysle § 21 zák. o ochraně osobních údajů, najmä o vykonanie opravy, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov.

 

Zasielanie obchodných oznámení

 • S ohľadom na umiestnenie sídla Prevádzkovateľa v Českej republike sa otázky zodpovednosti za obsah týchto informácií riadia právom Českej republiky, konkrétne zák. č. 484/2004 Sb. o některých službách informační společnosti (ďalej len ako „ZSIS“), s výnimkou vecí vzťahujúcich sa k bezpečnosti štátu, verejnému poriadku, verejnému zdraviu, životnému prostrediu a ochrane spotrebiteľa, ktoré sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.
 • Prevádzkovateľ zhromažďuje a spravuje e-mailové adresy Užívateľov a Obchodníkov získané v súvislosti s registráciou Užívateľa alebo Obchodníka ako aj vedením jeho užívateľských účtov. Takto získané e-mailové adresy sú bez ohľadu na ich povahu považované za adresu elektronického kontaktu získanú v súvislosti s poskytnutím služby Prevádzkovateľa v zmysle § 7 odst. 3 zákona č. 480/2000 Sb. o některých službách informační společnosti. Užívateľ aj Obchodník berú na vedomie, že je na tieto e-mailové adresy Prevádzkovateľ oprávnený zasielať za podmienok vyššie uvedeného ustanovenia obchodné oznámenia, týkajúce sa jeho vlastných služieb, najmä je Prevádzkovateľ oprávnený zasielať Užívateľom newslettery s ponukou tovaru vybraných Obchodníkov.
 • Nad rámec zasielania obchodných oznámení podľa vyššie uvedeného odseku berú Užívatelia na vedomie, že Obchodníci zaradení do programu Overené zákazníkmi sú v zmysle § 7 odst. 3 zák. o některých službách informační společnosti oprávnení Užívateľom po vykonaní nákupu zasielať dotazníky spokojnosti s vykonaným nákupom vygenerované pre Obchodníkov Prevádzkovateľom. Odosielateľom týchto e-mailov je vždy Obchodník. Užívatelia súhlasia, aby ich e-mailové adresy boli Obchodníkmi poskytnuté Prevádzkovateľovi, a to výhradne na účely vygenerovania e-mailu s dotazníkom v rámci programu Overené zákazníkmi. Prevádzkovateľ neposkytuje e-mailové adresy prijaté podľa tohto odseku tretím osobám, ani nie je oprávnený použiť ich na iné účely než je vygenerovanie e-mailu s dotazníkom spokojnosti.
 • Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť Užívateľovi a Obchodníkovi možnosť odmietnuť ďalšie zasielanie obchodných oznámení na ním zadanú e-mailovú adresu, a to pri prvej registrácii na Portáli a následne v každom jednotlivom obchodnom oznámení. Odmietnutie ďalšieho zasielania oznámení je pre Užívateľa aj Obchodníkov celkom zdarma, s výnimkou výdavkov na internetové pripojenie a dátové prenosy.  

 

IP adresy a cookies

 • Prevádzkovateľ je oprávnený sledovať a uchovávať IP adresy Užívateľov, a to výhradne pre účely evidencie prístupu na stránky Portálu. IP adresy nie sú poskytované tretím osobám a na ich zabezpečenie používa Prevádzkovateľ opatrenia podľa čl. 2.6.2. Na informácie o použití IP adries Prevádzkovateľom sa vzťahujú práva Užívateľa podľa čl. 2.6.3.
 • Prevádzkovateľ používa cookies na účely uľahčenia používania stránok Portálu Užívateľmi, prihlasovanie na stránky Portálu a na vyhodnocovanie návštevnosti stránok individuálnymi Užívateľmi. Platnosť cookies je jeden rok od ich prijatia Užívateľom. Po uplynutí tejto doby je Užívateľ požiadaný o opätovné potvrdenie prijatia cookies.
 •  Používaním súborov cookies nedochádza k porušovaniu právnych predpisov, nakoľko ich používanie nespôsobuje zhromažďovanie osobných údajov a ani ich neposkytujeme tretím stranám. Každý Užívateľ tým, že prezerá stránky Portálu súhlasí s ich používaním a ukladaním do svojho prehliadača. O tejto skutočnosti je upozornený aj pri návšteve stránok Portálu a svoj súhlas udeľuje tým, že ďalej prezerá stránky Portálu. Ak Užívateľ nesúhlasí s používaním súborov cookies, súbory cookies aktívne vymaže alebo zablokuje. Užívateľ je oprávnený prijatie cookies odmietnuť. V tomto prípade bude Užívateľ stránky Portálu naďalej oprávnený navštevovať, avšak môže to znamenať zníženie komfortu užívania stránok Portálu.
 • Súbory cookies sa ukladajú sa do počítača Užívateľa, aby mu umožnili prístup k rôznym funkciám. Cookies umožňujú lepšie zhromažďovanie informácií o používaní stránok Portálu. V ich údajoch však v žiadnom prípade nezhromažďujeme osobné informácie Užívateľov. Ukladá sa len jedinečný identifikátor relácie, ktorý umožňuje opätovne načítať profil a predvoľby Užívateľa pri vašej ďalšej návšteve stránok Portálu. Ponuka väčšiny prehľadávačov obsahuje možnosti konfigurácie nastavení a teda prehľadávač zvyčajne obsahuje možnosti ako napr. zakázanie všetkých alebo vybratých súborov cookies, prezeranie súborov cookies, povolenie súborov cookies atď. Ďalšie informácie o správe súborov cookies je možné získať tu:

 

www.allaboutcookies.org

www.cnil.fr

support.microsoft.com

support.mozilla.org

support.google.com

 

Záverečné ustanovenia

 • Pravidlá vykonávania jednostranných zmien týchto OP Súkromie, že strany Prevádzkovateľa stanoví čl. 9.2. Podmienok.
 • Toto znenie OP Súkromie je účinné od 1.11.2014.
 • Tieto OP Súkromie sú Užívateľom a Obchodníkom poskytnuté v podobe umožňujúcej vytvorenie ich kópie pre vlastnú potrebu formou skopírovania textu, stiahnutia .pdf zo stránok Portálu alebo vytvorením printscreenu. Užívatelia ani Obchodníci nie sú oprávnení zverejňovať tieto OP Súkromie na svojich vlastných internetových stránkach v rovnakej alebo pozmenenej podobe alebo ich využívať pre iné účely než pre ktoré podľa týchto OP Súkromie a Podmienok slúžia.