PRAVIDLÁ ZODPOVEDNOSTI ZA OBSAH RECENZIÍ A PRÍSPEVKOV VLOŽENÝCH UŽÍVATEĽMI NÁKUPNEJ GALÉRIE HEUREKA.SK

1. Úvodné ustanovenia

1.1 Tento dokument (ďalej len „OP Recenzie“) stanoví pravidlá zodpovednosti prevádzkovateľa nákupnej galérie Heureka.sk, spoločnosti Heureka Group a.s., sídlom Karolinská 706/3, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO 07822774, DIČ CZ07822774 (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“), za obsah príspevkov a recenzií, vložených Užívateľmi na stránky Portálu pre účely zhodnotenia kvality služieb zapojeného E-shopu alebo za zdieľanie skúseností s konkrétnym Tovarom (ďalej len „Recenzie“).

1.2 Tento dokument nezakladá žiadny zmluvný vzťah medzi Prevádzkovateľom a Užívateľom, pričom upravuje len otázky mimozmluvnej zodpovednosti za obsah informácií vložených Užívateľmi na Portáli. S ohľadom na umiestnenie sídla Prevádzkovateľa v Českej republike sa otázky zodpovednosti za obsah týchto informácií riadia právom Českej republiky, konkrétne zákonom č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti (dále jen „ZSIS“), s výnimkou záležitostí vzťahujúcich sa k bezpečnosti štátu, verejnému poriadku, verejnému zdraviu, životnému prostrediu a ochrane spotrebiteľa, ktoré sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Tento dokument nenahrádza dohodu medzi Prevádzkovateľom, Užívateľom a Obchodníkom, zakotvenú v Podmienkach používania nákupnej galérie Heureka.sk (ďalej len „Podmienky“) a vo Zvláštnych podmienkach v zmysle čl. 1.2.2. Podmienok.

1.3 Na tieto OP Recenzie sa vzťahuje výklad pojmov podľa čl. 1.3. Podmienok, ak nie je v týchto OP Recenzie označený odlišný pojem a definovaný jeho výklad.

2. Zodpovednosť za Recenzie, status Prevádzkovateľa

2.1 Prevádzkovateľ umožňuje vkladať recenzie k jednotlivým Obchodníkom alebo k nimi ponúkanému Tovaru. Užívatelia vkladajú Recenzie celkom samostatne prostredníctvom stránok Portálu a na týchto stránkach sú automaticky zverejnené bez predchádzajúcej kontroly Prevádzkovateľom.

2.2 S ohľadom na vyššie uvedený postup je Portál považovaný za službu umožňujúcu ukladanie informácií poskytnutých Užívateľmi (tj. Recenzií) v zmysle § 5 ZSIS a Prevádzkovateľ je považovaný za poskytovateľa služieb informačnej spoločnosti v zmysle § 2 písm. a) a d) ZSIS, na ktorého dopadajú ustanovenia § 5 a § 6 ZSIS.

2.3 V zmysle ustanovení ZSIS podľa predchádzajúceho článku nie je Prevádzkovateľ povinný dohliadať na obsah ukladaných informácií (Recenzií) a aktívne vyhľadávať skutočnosti a okolnosti poukazujúce na protiprávny obsah vložených informácií.

2.4 Prevádzkovateľ zodpovedá za obsah recenzií iba v nasledujúcich prípadoch (podľa § 5 ZSIS):

2.4.1 ak mohol vzhľadom na predmet svojej činnosti (tj. prevádzkovanie Portálu) a okolnosti a povahu prípadu vedieť, že obsah ukladaných informácií (Recenzie) alebo konanie Užívateľa sú protiprávne, alebo;

2.4.2 ak sa preukázateľne dozvedel o protiprávnej povahe obsahu ukladaných informácií (Recenzie) alebo o protiprávnom konaní Užívateľa a neurobil bez zbytočného odkladu všetky kroky, ktoré je možné od neho požadovať, vedúce k odstráneniu alebo zneprístupneniu takýchto informácií.

2.5 Vzhľadom na to, že v prípade Portálu nie je Prevádzkovateľ povinný dohliadať na obsah Recenzií a kontrolovať ich súlad s právnymi predpismi, nie je prípad zodpovednosti podľa čl. 2.4.1. týchto OP Recenzie v prípade Portálu v praxi aplikovateľný. Na Prevádzkovateľa môže dopadať zodpovednosť podľa čl. 2.4.2., pokiaľ sú splnené podmienky podľa čl. 3. týchto OP Recenzie.

2.6 Prevádzkovateľ v zmysle § 5 ods. 2 ZSIS nevykonáva žiadny vplyv na činnosť Užívateľa pri vkladaní recenzií a žiadnym spôsobom neovplyvňuje obsah Recenzií.

3. Podmienky odstránenia Recenzie

3.1 S ohľadom na čl. 2. týchto OP Recenzie Prevádzkovateľ v zásade Recenzie neodstraňuje s výnimkou postupu podľa tohto čl. 3. týchto OP Recenzie. Na ďalšie zobrazovanie uložených Recenzií na Portále nemý vplyv prípadné ukončenie Zmluvy s Obchodníkom, ktorého sa Recenzie týkajú, Prevádzkovateľ však z Recenzií odstráni všetky identifikačné údaje o Obchodníkovi s výnimkou jeho názvu, pod ktorým na Portále pôsobil.

3.2 Obchodník alebo Užívateľ je oprávnený zaslať Prevádzkovateľovi oznámenie o protiprávnej povahe Recenzie. Oznámenie musí obsahovať informácie dostatočné na to, aby sa z nich Prevádzkovateľ v zmysle čl. 2.4.2. týchto OP Recenzie preukázateľne dozvedel o protiprávnej povahe Recenzie, pričom z nej musia vyplývať aspoň nasledujúce informácie:

3.2.1 identifikácia Recenzie;
3.2.2 odôvodnenie protiprávnosti;
3.2.3 odkaz na ustanovenia právnych predpisov, ktoré Recenzia porušuje;
3.2.4 dôkazy o protiprávnosti (hlavne právoplatné rozhodnutie súdu alebo iného orgánu).

3.3 Oznámenie môže byť Prevádzkovateľovi zaslané prostredníctvom e-mailu na adresu info@heureka.sk.

3.4 Prevádzkovateľ nie je povinný posudzovať protiprávnosť konania a mieru porušenia právnych predpisov zadávateľom Recenzie. Prevádzkovateľ preto odstráni Recenziu len v prípade, že oznámenie spĺňa všetky náležitosti podľa čl. 3.2. týchto OP Recenzie tak, aby bola protiprávnosť recenzie preukázateľná v zmysle § 5 ZSIS a čl. 2.4.2. týchto OP Recenzie. Oznámenie, ktoré nespĺňa podmienky podľa tohto čl. 3. bude zamietnuté. Prevádzkovateľ je oprávnený, nie však povinný, zamietnutie oznámenia odôvodniť.

3.5 Z dôvodu podľa čl. 3.4. týchto OP Recenzie nie je možné vyhovieť najmä požiadavkám obsahujúcim samotné tvrdenie o nepravdivosti informácií uvedených v Recenzii bez ďalšieho právneho zdôvodnenia a relevantných dôkazov, z ktorých by protiprávnosť Recenzie jednoznačne vyplývala.

4. Záverečné ustanovenia

4.1 Tieto OP Recenzie žiadnym spôsobom neobmedzujú právo Prevádzkovateľa zmazať Recenziu v prípade, že ju považuje za protiprávnu, obsahovo alebo formálne nevhodnú pre Portál alebo jeho príslušnú sekciu. Práva a povinnosti Užívateľov a Prevádzkovateľa v súvislosti s vkladaním a odstraňovaním Recenzií sú stanovené v čl. 8. Podmienok.

4.2 Práva a povinnosti týmito OP Recenzie neupravené sa riadia Podmienkami a Zvláštnymi podmienkami v rozsahu, v akom nie sú s týmito OP Recenzie v rozpore, a ďalej všeobecne záväznými právnymi predpismi, hlavne zákonom č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

4.3 Pravidlá vykonávania jednostranných zmien týchto OP Recenzie zo strany Prevádzkovateľa stanoví čl. 10.2. Podmienok.

4.4 Toto znenie OP Recenzie nadobúda účinnosť dňa 20.9.2021.