PRAVIDLÁ ZODPOVEDNOSTI ZA OBSAH RECENZIÍ A PRÍSPEVKOV VLOŽENÝCH UŽÍVATEĽMI NÁKUPNEJ GALÉRIE HEUREKA.SK

1. Úvodné ustanovenia

1.1 Tento dokument (ďalej len „OP Recenzie“) stanoví pravidlá zodpovednosti prevádzkovateľa nákupnej galérie Heureka.sk, prevádzkovanej spoločnosťou Heureka Group a.s., sídlom Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČ 07822774, DIČ CZ07822774 (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“), za obsah príspevkov a recenzií, vložených Užívateľmi na stránky Portálu na účely zhodnotenia kvality služieb zapojeného E-shopu alebo za zdieľanie skúseností skonkrétnym tovarom (ďalej len „Recenzie“).

1.2 Tento dokument nezakladá žiadny zmluvný vzťah medzi Prevádzkovateľom a Užívateľom, pričom upravuje len otázky mimozmluvnej zodpovednosti za obsah informácií uložených Užívateľmi na Portáli. S ohľadom na umiestnenie sídla Prevádzkovateľa v Českej republike sa otázky zodpovednosti za obsah týchto informácií riadia právom Českej republiky, konkrétne zák. č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti (dále jen „ZSIS“), s výnimkou záležitostí vzťahujúcich sa kbezpečnosti štátu, verejnému poriadku, verejnému zdraviu, životnému prostrediu a ochrane spotrebiteľa, ktoré sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Tento dokument nenahrádza dohodu medzi Prevádzkovateľom, Užívateľom a Obchodníkom, zakotvenú v Podmienkach užívania nákupnej galérie Heureka.sk (ďalej len „Podmienky“) a vo Zvláštnych podmienkach v zmysle čl. 1.2.2. Podmienok.

1.3 Na tieto OP Recenzie sa vzťahuje výklad pojmov podľa čl. 1.3. Podmienok, ak nie je v týchto OP Recenzie označený odlišný pojem a definovaný jeho výklad.

2. Zodpovednosť za Recenzie, status Prevádzkovateľa

2.1 Prevádzkovateľ umožňuje vkladať recenzie k jednotlivým Obchodníkom alebo k nimi ponúkanému tovaru. Užívatelia vkladajú Recenzie celkom samostatne prostredníctvom stránok Portálu a na týchto stránkach sú automaticky zverejnené bez predchádzajúcej kontroly Prevádzkovateľom.

2.2 Sohľadom na vyššie uvedený postup je Portál považovaný za službu umožňujúcu ukladanie informácií poskytnutých Užívateľmi (tj. Recenzií) v zmysle § 5 ZSIS a Prevádzkovateľ je považovaný za poskytovateľa služieb informačnej spoločnosti v zmysle § 2 písm. a) a d) ZSIS, na ktorého dopadajú ustanovenia § 5 a § 6 ZSIS.

2.3 V zmysle ustanovení ZSIS podľa predchádzajúceho článku nie je Prevádzkovateľ povinný dohliadať na obsah ukladaných informácií (Recenzií) a aktívne vyhľadávať skutočnosti a okolnosti poukazujúce na protiprávny obsah vložených informácií.

2.4 Prevádzkovateľ zodpovedá za obsah recenzií iba v nasledujúcich prípadoch ( podľa § 5 ZSIS):

2.4.1 ak mohlo vzhľadom na predmet svojej činnosti (tj. prevádzkovanie Portálu) a okolnosti a povahu prípadu vedieť, že obsah ukladaných informácií (Recenzie) alebo konanie Užívateľa sú protiprávne, alebo;

2.4.2 ak sa preukázateľne dozvedel o protiprávnej povahe obsahu ukladaných informácií (Recenzie) alebo o protiprávnom konaní Užívateľa a neurobil bez zbytočného odkladu všetky kroky, ktoré je možné od neho požadovať, vedúce k odstráneniu alebo zneprístupneniu takýchto informácií.

2.5 Vzhľadom na to, že v prípade Portálu nie je Prevádzkovateľ povinný dohliadať na obsah Recenzií a kontrolovať ich súlad s právnymi predpismi, nie je prípad zodpovednosti podľa čl. 2.4.1. v prípade Portálu v praxi aplikovateľný. Na Prevádzkovateľa môže dopadať zodpovednosť podľa čl. 2.4.2, pokiaľ sú splnené podmienky podľa čl. 3. týchto Pravidiel.

2.6 Prevádzkovateľ v zmysle § 5 ods. 2 ZSIS nevykonáva žiadny vplyv na činnosť Užívateľa pri vkladaní recenzií a žiadnym spôsobom neovplyvňuje obsah Recenzií.

3. Podmienky odstránenia Recenzie

3.1 Sohľadom na ust. čl. 2. týchto OP Recenzie Prevádzkovateľ vzásade Recenzie neodstraňuje s výnimkou postupu podľa tohto čl. 3. OP Recenzie.

3.2 Obchodník alebo Užívateľ je oprávnený zaslať Prevádzkovateľovi oznámenie o protiprávnej povahe Recenzie. Oznámenie musí obsahovať informácie dostatočné na to, aby sa z nich Prevádzkovateľ v zmysle čl. 2.4.2. týchto Podmienok preukázateľne dozvedel o protiprávnej povahe Recenzie, pričom z nej musia vyplývať aspoň nasledujúce informácie:

3.2.1 identifikácia Recenzie;

3.2.2 odôvodnenie protiprávnosti;

3.2.3 odkaz na ustanovenia právnych predpisov, ktoré Recenzia porušuje;

3.2.4 dôkazy o protiprávnosti (hlavne právoplatné rozhodnutie súdu alebo iného orgánu).

3.3 Oznámenie môže byť Prevádzkovateľovi zaslané prostredníctvom e-mailu na adresu info@heureka.sk;

3.4 Prevádzkovateľ nie je povinný posudzovať protiprávnosť konania a mieru porušenia právnych predpisov zadávateľom Recenzie. Prevádzkovateľ preto odstráni Recenziu len vprípade, že oznámenie spĺňa všetky náležitosti podľa čl. 3.2. tak, aby bola protiprávnosť recenzie preukázateľná v zmysle § 5 ZSIS a čl. 2.4.2. Podmienok. Oznámenie, ktoré nespĺňa podmienky podľa tohto čl. 3. bude zamietnuté. Prevádzkovateľ je oprávnený, nie však povinný, zamietnutie oznámenia odôvodniť.

3.5 Z dôvodu podľa čl. 3.4. nie je možné vyhovieť najmä požiadavkám obsahujúcim samotné tvrdenie o nepravdivosti informácií uvedených v Recenzii bez ďalšieho právneho zdôvodnenia a relevantných dôkazov, z ktorých by protiprávnosť Recenzie jednoznačne vyplývala.

4. Záverečné ustanovenia

4.1 Tieto OP Recenzie žiadnym spôsobom neobmedzujú právo Prevádzkovateľa zmazať Recenziu v prípade, že ju považuje za protiprávnu, obsahovo alebo formálne nevhodnú pre Portál alebo jeho príslušnú sekciu. Práva a povinnosti Užívateľov a Prevádzkovateľa v súvislosti s vkladaním a odstraňovaním Recenzií sú stanovené v čl. 8. Podmienok.

4.2 Práva a povinnosti týmito OP Recenzie neupravené sa riadia Podmienkami a Zvláštnymi podmienkami v rozsahu, v akom nie sú s týmito Obchodnými podmienkami v rozpore, a ďalej všeobecne záväznými právnymi predpismi, hlavne zákonom č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti.

4.3 Pravidlá vykonávania jednostranných zmien týchto OP Recenzie zo strany Prevádzkovateľa stanoví čl. 9.2. Podmienok.

4.4 Toto znenie OP Recenzie nadobúda účinnosť dňa 15.5.2014.